Klinická logopedie Příbram s.r.o.

Mgr. Lucie Šťovíčková

Mgr. Lucie Šaňková

Před první návštěvou

Mít u sebe:

  • Doporučení od lékaře (pediatra, praktického lékaře, neurologa, foniatra, ORL lékaře, ortodontisty)
  • Průkaz pojištěnce
  • S dítětem mladším 18 let musí přijít jeho zákonný zástupce

Objednat se:

Co by mělo dítě umět:

Zdroj: Salomonová,A.Dyslalie.In Škodová,E.,Jedlička,I.a kol.Klinická logopedie.Portál:2002

VĚK ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY VÝVOJ VÝSLOVNOSTI
do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná používat slova, která slyší. A E I O U

M B P

D T N J

do 2 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „co je to“, rozšiřuje svou slovní zásobu. K G H CH AU OU

V F

do 3 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se „proč“, získává nové kvality slovní zásoby, začíná si tvořit verbální paměť. musí zvládnout

D T N L

BĚ PĚ VĚ MĚ

4 roky Dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje. dokončuje se

Ď Ť Ň

začíná vývoj

Č Š Ž

do 6 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. C S Z

R Ř

zvládá kombinaci

C S Z a Č Š Ž